Organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie la programul de master "Istoria comunismului românesc"

Organizare 

Înscrierea candidaţilor la disertaţie se face pe baza unei fişe de înscriere, care se găseşte la Secretariatul Facultăţii.

Depunerea lucrărilor se face odată cu completarea fişei de înscriere.

Dosarul

  • Diploma de licenţă şi Foaia matricolă – în original
  • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată
  • Chitanţă de plată a taxei în caz de repetare a examenului: taxa  pentru înscriere  - 100 RON şi taxa pentru prezentarea şi susţinerea disertaţiei – 100 RON  

Desfăşurare

Examenul de disertaţie constă dintr-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie.

Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6.

Rezultatele examenului de disertaţie se comunică prin afişare la secretariatul facultăţii şi pe pagina web în termen de cel mult 48 ore de la data susţinerii acestuia.

 

Absolvenţii studiilor universitare de masterat (absolvenţi Bologna) înmatriculaţi începând cu anul I, 2008-2009, pot repeta examenul de disertaţie o singură dată într-unul din anii universitari următori, în cadrul examenului de disertaţie programat pentru absolvenţii anului respectiv şi cu suportarea de către candidat a cheltuielilor de examinare stabilite de Senatul Universităţii. Dacă şi la a doua susţinere a disertaţiei masterandul nu obţine medie de promovare, acesta va primi un certificat de absolvire a programului de masterat şi foaia matricolă.